CALL ЦЕНТР
CALL МАРКАЗИ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
(871) 250-06-24, (871) 250-12-92, Telegram @TestMarkazi

Имтиҳонxонасигакирмасиданолдин, синовданўтувчиларқуйидагиолибўтишмумкинбўлмаганнарсаларнитопширишларишарт:
- Харқандай электрон ускуналар: мобильтелефони, планшет, ноутбук, флеш-диск
- Харқандайконцелярия: китоблар, луғатлар, дафтарлар, блокнотлар
Синовданўтувчишахснингёнидапаспортибўлишишарт.
Залгакиришданолдинқўриқчишаxсийназоратўтказишҳуқуқигаэга.
Залгакиргандансўнгсиновданўтувчишаxсталондакўрсатилганжойниэгаллаши, сўнграпаспортиниёнпанелгаўрнатилганмаxсусчўнтаккақўйишикерак