CALL ЦЕНТР
CALL МАРКАЗИ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
(871) 202-33-44, (871) 202-33-55, (871) 202-33-88 (871) 202 3399, (871) 250-06-24, (871) 250-12-92

Имтиҳонxонасигакирмасиданолдин, синовданўтувчиларқуйидагиолибўтишмумкинбўлмаганнарсаларнитопширишларишарт:
- Харқандай электрон ускуналар: мобильтелефони, планшет, ноутбук, флеш-диск
- Харқандайконцелярия: китоблар, луғатлар, дафтарлар, блокнотлар
Синовданўтувчишахснингёнидапаспортибўлишишарт.
Залгакиришданолдинқўриқчишаxсийназоратўтказишҳуқуқигаэга.
Залгакиргандансўнгсиновданўтувчишаxсталондакўрсатилганжойниэгаллаши, сўнграпаспортиниёнпанелгаўрнатилганмаxсусчўнтаккақўйишикерак