CALL ЦЕНТР
CALL МАРКАЗИ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
(871) 250-06-24, (871) 250-12-92, Telegram @TestMarkazi

1- Босқич:Синов муддати ва санасини банд қилиш
Рўйхатданўтишучунбуюртмабергандақуйидагимаьлумотларкеракбўлади.
1. Тўлиқисми 2. Туғилган сана 3. Паспортнингсериясиварақами


Синовсанасивавақтинибирнечаусулбиланбелгилашингизмумкин:
❖ Интернет тармоғиорқали, ЦКТ нинграсмийсайтида www.ckt.uz мустақилбандлашанкетасинитўлдиришбилан(хавфсизликсабабли сайт фақатреспубликанингичидамавжуд);
 ❖Колцентр телефон орқали, (871) 202 3344, 202 3355, 202 3388, 202 3399, 250 0624, 250 1292 рақамигақўнғироққилинг. Бизнингходимларимизсизга телефон орқалисиновсанасивавақтини банд қилибберишади. Лекинxодимларимизбўшагунгақадаркутибтуринг ... ва улар фақат 09: 00дан 18: 00 гачавафақатбегимкунлариишлайдилар...